How To Completely Eliminate Belly Fat And Restore Healthy Vitality

How to completely eliminate belly fat and restore healthy vitality, it is recommended to eat fewer meals a day, with foods rich in fiber and whole grains, unsaturated fats (such as nuts and olive oil), and organifi green juice. Do cardiovascular exercise as flat belly fix three times a week for at least 30 minutes each time, increasing your heart rate can stimulate your metabolism and burn more fat, including your abdomen, cardiovascular exercise includes running, swimming and cycling.

Indlela yokuqeda ngokuphelele ama-belly nokubuyisela ubungqabavu obuhle, kunconywa ukuba udle ukudla okuncane ngosuku nosuku oluthembele ku-fiber kanye nohlamvu oluphelele, amafutha angenalutho (njengamantongomane namafutha omnqumo) kanye namaprotheni ahlanzekile (njengezinhlanzi ne-turkey) . ). Ukuzivocavoca umzimba ngezikhathi ezintathu ngesonto okungenani imizuzu engama-30 ngesikhathi esisodwa, ukwandisa izinga lokushaya kwenhliziyo yakho ukuvuselela umzimba wakho nokushisa amafutha amaningi, kuhlanganise nesisu sakho, ukuvivinya umzimba kwenhliziyo kufaka ukugijima, ukubhukuda nokuhamba ngebhayisikili.

Sut i gael gwared yn llwyr ar fraster bol ac adfer bywiogrwydd iach, argymhellir bwyta llai o brydau’r dydd gyda bwydydd sy’n llawn ffibr a grawn cyflawn, braster annirlawn (fel cnau ac olew olewydd) a phroteinau heb lawer o fraster (fel pysgod a thwrci). Gwnewch ymarferion cardiofasgwlaidd deirgwaith yr wythnos am o leiaf 30 munud ar y tro, gan gynyddu cyfradd eich calon i ysgogi eich metaboledd a llosgi mwy o fraster, gan gynnwys eich abdomen, mae ymarfer cardiofasgwlaidd yn cynnwys rhedeg, nofio, a beicio.